سرفصلهاي که در اين کارگاه، آموزش داده خواهد شد:

·        تشريح اهميت ارائه صورتهاي مالي مطابق با مکاتبات ارسالي از  وزارت کشور

·        اقدامات لازم الاجرا قبل از ارائه صورتهاي مالي

·        کنترل هاي داخلي مورد نياز قبل از صدور سند اختتاميه

·        راهکارهاي مالي و نرم افزاري جهت رفع خلاف ماهيت هاي احتمالي

·        فرآيندهاي تهيه بيلان ساليانه

·        مروري بر ساختار کدينگ مطابق با نظام جامع مالي شهرداري ها و همچنين حسابداري بخش عمومي

·        ساختار سامانه صورتهاي مالي